Asiakashankintarekisterin tietosuojaseloste

KIPU SOLUTIONS OY:N ASIAKASHANKINTAREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Tämä tietosuojaseloste koskee Kipu Solutions Oy:n asiakashankinta- ja markkinointitoimintaa. Selosteessa kerrotaan, miten Kipu Solutions Oy käsittelee potentiaalisten asiakkaidensa henkilötietoja markkinointitoiminnassa.

Kipu Solutions Oy sitoutuu noudattamaan Suomessa voimassa olevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä muita sen toimintaan sovellettavia lakeja ja säädöksiä, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Kipu Solutions Oy:n henkilöstö on velvoitettu pitämään kaikki henkilötiedot ehdottoman luottamuksellisina.

REKISTERINPITÄJÄ

Kipu Solutions Oy, y-tunnus 3135737-9, Mantereentie 13, 37500 Lempäälä

YHTEYSHENKILÖ HENKILÖTIETOREKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa on Miko Flinkman. Häneen voi ottaa yhteyttä rekisteriä koskevissa asioissa sähköpostilla: miko@kipukauppa.com.

REKISTERIN NIMI

Kipu Solutions Oy:n asiakashankintarekisteri

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin voidaan tallentaa ja sen avulla voidaan käsitellä seuraavia tietoja. Jokaisesta käyttäjästä ei välttämättä ole kaikkia alla mainittuja tietoja.

  • Rekisteröidyn nimi, puhelinnumero, sähköposti, muut potentiaalisen asiakkaan mahdollisesti itse antamat tiedot
  • Edellä mainittujen tietojen muutostiedot

Lisäksi rekisteri voi sisältää muita rekisteröityyn liittyviä, asiakassuhteen luomiseen tähtääviä muistiinpanoja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tiedot rekisteröidyn yhteydenottopyynnöistä tai uutiskirjetilauksista.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Rekisterinpitäjä haluaa asiakashankinta- ja markkinointitoiminnallaan palvella parhaalla mahdollisella tavalla, ja tarjota rekisteröidyille juuri heitä kiinnostavaa sisältöä. Henkilötietoja käytetään Kipu Solutions Oy:n

  • Viestintään ja markkinointitoimenpiteisiin
  • Asiakassuhteiden luomiseen
  • Palveluista ja tapahtumista tiedottamiseen

Henkilötietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

TIETOLÄHTEET

Tämän rekisterin henkilötiedot saadaan aina suoraan rekisteröidyltä itseltään.


HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista ja lainsäädännön mukaisesti sallittua suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Pääasiallisesti henkilötietoja säilytetään enintään kaksi (2) vuotta rekisteröidyn ja Rekisterinpitäjän välisestä viimeisestä aktiivisesta tapahtumasta lukien. Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut umpeen.

Lisäksi Rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan tai poistetaan viipymättä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteröidyn henkilötietojen luottamuksellisuus on Rekisterinpitäjälle tärkeää. Rekisterinpitäjä on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta häviämiseltä, luovuttamiselta, väärinkäytöltä, muuttamiselta, tuhoamiselta tai luvattomalta pääsyltä.

Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu, ja henkilörekisteriin pääsy on käyttöoikeuksin rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään.

Henkilötietojen käsittelyyn käytettävät tietojärjestelmät ovat riittävillä tavoin teknisesti suojattuja ja pääsy niihin on suojattu asianmukaisilla menetelmillä mukaan lukien henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisteritiedot varmuuskopioinnin ja henkilötietoja sisältävien aineistojen hävityksen tietoturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Henkilötietojen käsittely ja säilytys on osittain ulkoistettu ulkopuolisille palveluntarjoajille. Rekisterinpitäjä takaa, että tällainen ulkoistaminen tapahtuu voimassa olevan tietosuoja- ja henkilölainsäädännön mukaisesti ja että ulkopuoliset palveluntarjoajat eivät hyödynnä tämän henkilötietorekisterin tietoja omia tarkoituksiaan varten.

Henkilötietoja ei luovuteta Rekisterinpitäjän tai sen tietoja säilyttävien palveluntarjoajien ulkopuolelle siten, että tiedot olisivat tunnistettavissa yksittäistä käyttäjää koskeviksi muissa kuin seuraavissa poikkeustilanteissa: lain tai viranomaismääräyksen velvoittamana, tuomioistuimen määräyksestä tai jos se on muuten tarpeen lain, verkkopalveluiden käyttöehtojen tai hyvän tavan epäiltyjen loukkausten estämiseksi tai selvittämiseksi taikka rekisterinpitäjän tai kolmansien osapuolten oikeuksien suojaamiseksi.

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN / EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Rekisterinpitäjä voi siirtää henkilötietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi sen käyttäessä ulkopuolisia palveluntarjoajia tietojen säilytyksessä osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Nämä siirrot toteutetaan turvallisesti tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat häntä koskevat tiedot sekä vaatia mahdollisia virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita tietoja korjattavaksi. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastus- ja korjauspyynnöt on osoitettava henkilörekisterin yhteyshenkilölle, jonka yhteystiedot löytyvät tämän selosteen alusta, joko käymällä henkilökohtaisesti tämän luona, tai lähettämällä allekirjoitetun kirjeen tai vastaavalla tavalla varmennetun asiakirjan, jotta voidaan varmistaa pyynnön tekijän oikeus pyyntöön. Tarkastuspyyntöihin vastataan kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää henkilötietojensa poistoa rekisteristä edellyttäen, että niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin, tai että niiden käsittelyyn tai säilyttämiseen ei ole voimassa Rekisterinpitäjää koskevia lakisääteisiä velvoitteita. Rekisteröidyllä on oikeus myös pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.

TIETOSUOJASELOSTEEN PÄIVITYKSET

Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty 15.4.2021.

Kipu Solutions Oy seuraa tietosuojalainsäädännön muutoksia sekä haluaa kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta.